Sao cái dĩa vú dê nó lem luốc nhìn mất thiện cảm vậy