lại biết thêm 1 nhà hàng nữa rồi, mốt có gì chỉ cần xách tiền lên và đi thôi