3 dấu hiệu đi kèm cùng lúc, cẩn thận ung thư phổi đã vào giai cuối