Có 3 bệnh sau. Đừng dại ăn rau mùng tơi kẻo hối không kịp ?