Nếu mắc 5 bệnh sau, chỉ cần dùng lá mơ lông là đỡ ngay ?