Đây là quán nào ở Hạ Hồi í nhỉ? Lâu lắm không qua Hạ Hồi nên không update được, chẳng biết quán nào, số nào nữa :'( Hình thức này cũng hay, sinh nhật bạn bè có thể dẫn tới đây rồi cùng làm rồi tặng luôn