Xuống Vũng Tàu chỉ mê nhất bánh khọt, có khi phải đổi gió xem sao