huhu biết quán trễ quá ...k qua ủng hộ sớm, sắp xếp được thời gian sẽ qua ngay!!